Product-List

แพ็กเกจทั้งหมด

*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) หากเป็นนิติบุคคล สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 2% (ค่าโฆษณา) อายุเครดิตหมายถึง หากไม่ได้ใช้เครดิตจะสามารถเก็บไว้ได้นาน 90 หรือ 180 วัน หรือ ตามเเพ็กเกจที่ซื้อกำหนดไว้ โพสต์งานมีอายุ 30 วัน หลังจากโพสต์งานหมดอายุ สามารถดูผู้สมัครได้อีก 365 วัน แพ็กเกจไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนย้ายให้บัญชีอื่นได้ เงื่อนไขในการใช้งานให้เป็นไปตามที่บริษัทจัดหางานสเกาท์ เอาท์ จำกัดกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเครดิตฟรีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า